Ιούν 03

Την Τετάρτη 6 Ιουνίου, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων

Tην 6η Ιουνίου  2018, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 15.30, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, συνεδριάζει το Σώμα με τα παρακάτω θέματα:

 1. Για τα σοβαρά προβλήματα του Χειρουργικού Τομέα, στο Νοσοκομείο του Ρίου (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 2. Έγκριση της αριθ. 169/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, η οποία αφορά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της (ΟΕΥ) (εισηγητής: Α. Παπανικήτας- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 3. Εξελίξεις στα τρία Εσπερινά ΕΠΑΛ Πάτρας (σχετικό το αριθ. 10/2018 πρακτικό της Δ.Ε.Π.) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος).
 4. Έγκριση προμήθειας γευμάτων, για τη σίτιση μαθητών των μουσικών Σχολείων Δήμου Πατρέων (Γυμνασίου- Λυκείου), για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού 230.024,96€ (με ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 5. 1) Έγκριση οριστικής Μελέτης του έργου «Συμπληρωματικά έργα περιοχής Γούβας», προϋπολογισμού 239.320,00€ (με ΦΠΑ) και 2) Τρόπος εκτέλεσης του έργου (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 6. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, προκήρυξης διαγωνισμού,  μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου οργάνου, για το τμήμα 6 (Προμήθεια BAN μεταφοράς προσωπικού) της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.300,00 ευρώ (εκτός ΦΠΑ), όπως ορίζει του άρθρο 32 παρ.2α του Ν.4412/16, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ.6/2017 Μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού- Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών & Ελέγχου του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 7. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου, για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 8. Έγκριση γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής, για έλεγχο επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος, για την προμήθεια του υπολειπόμενου πυροσβεστικού εξοπλισμού (ομάδα Β) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 9. 1) Ανάκληση παραχώρησης, άνευ ανταλλάγματος, της χρήσης του κτιρίου, ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων, έκτασης 112,05 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού Τεμπών 2, όπισθεν του Αθλητικού Κέντρου Λαδόπουλου, στον Κοινωνικό Οργανισμό, για τη δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας Ηλικιωμένων Πολιτών (ΚΕΦΗΠ), για αόριστο χρονικό διάστημα και 2) Εξουσιοδότηση Δημάρχου Πατρέων, για την υπογραφή της λύσης της σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 10. Έγκριση της αριθ. 63/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης- Πολιτιστικός Οργανισμός, η οποία αφορά  στον Απολογισμό- Ισολογισμό έτους 2016(εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 11. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά στη Β΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Πρόεδρος).
 12. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 28 ατόμων, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας εποχικής ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας, κατά την αντιπυρική περίοδο και πυροπροστασία του διευρυμένου Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή εφεδρικής δεξαμενής» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεδάφιση κτισμάτων»(εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή- συντήρηση μονώσεων στεγών Σχολικών κτιρίων (2015)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και σεραζανέτ, σε διάφορα σημεία της πόλης» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 17. Χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη για την εκτέλεση έργων υποδομής του Δήμου Πατρέων, σε επιλεγμένες θέσεις, εντός των ορίων του» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 18. Συγκρότηση α) Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και β) παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου- Η/Μ του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2018   (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 19. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Πολεοδομικού- Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 20. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και ανέγερση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και Στέγες υποστηριζόμενης (ΣΥΔ), Διαμερίσματα τύπου Α και τύπου Β, για άτομα με νοητική υστέρηση» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 21. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών και Τεχνικών έργων (2015), στο Ανατολικό Διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων»(εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 22. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης Ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων  (εταιρεία Ρογκάλας Οικοδομικές επιχειρήσεις ΑΤΕ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 23. Έγκριση της από 7/5/2018 βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, για την υπηρεσία «εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών προς αποκατάσταση ζημιών, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας πλημμυρών στους χειμάρρους Χάραδρο και Ξυλοκέρα του Δήμου Πατρέων»- CPV90722300-7 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 24. Έγκριση της από 16/5/2018  βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, για την υπηρεσία «εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών προς αποκατάσταση ζημιών, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας πλημμυρών στους χειμάρρους Χάραδρο και Ξυλοκέρα του Δήμου Πατρέων»- CPV90722300-7 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 25. Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών των αντίστοιχων διευθύνσεων  (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 26. Έγκριση του από 24/5/2018 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής υπηρεσίας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού εξοπλισμού, για την παροχή υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων, μέσω καρτών SIM, για την εφαρμογή του λογισμικού της Δ/νσης Καθαριότητας- CPV 72318000-7 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 27. Συμπλήρωση της αριθ. 765/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όσον αφορά στον ορισμό και εξουσιοδότηση της δημοτικής υπαλλήλου Ιωάννας Κοντοδημητροπούλου, ως αρμόδιας, για την κίνηση του υπ’ αριθ. 225/296219-59 λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας του Κληροδοτήματος Γ. Οικονομόπουλου(εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 28. Αναγνώριση δικαιώματος ταφής (συγκυριότητα) του κ. Κων/νου Σαββίδη στον οικογενειακό τάφο του αδελφού του κ. Λεωνίδα Σαββίδη (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 29. Συμψηφισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, από το Δ. Πατρέων στο «ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΕΛ/ΤΡΟΦΩΝ ΠΕΡ. ΠΑΤΡΩΝ ΣΠΕ» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 30. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων, ως δικαιούχων αποζημίωσης, για τη συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και προσδιορισμός ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).   
 31. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών, από τον τέως Δημοτικό υπάλληλο Γάτσο Γεώργιο, για το χρονικό διάστημα από 6/5/2016 έως 31/5/2017(εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 32. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Θ. Βανδαράκη) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 33. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Γ. Κωστόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 34. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Κ. Λαϊνάς) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 35. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (BBD  Ν. Λαϊνιώτης)(εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 36. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Ηλ. Τζαβάρας) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 37. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Α. Τσάμη) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 38. Διαγραφή οφειλής (Α. Αβραμίδης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 39. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Δ. Αναστασίνης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 40. Διαγραφή οφειλής (Κ. Δράκος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 41. Διαγραφή οφειλής (Γ. Καρατζάς) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 42. Διαγραφή οφειλής (Ελ. Καφετζή) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 43. Διαγραφή οφειλής (Δ. Κοντόγιωργα- Θεοχαροπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 44. Διαγραφή οφειλής (Α. Κούτρας) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 45. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Χ. Κωνσταντόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 46. Διαγραφή οφειλής (Κ. Λαϊνάς) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 47. Διαγραφή οφειλής (Ν. Λόης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 48. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ν. Μανέτας) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 49. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Γ. Μπαρλαγιάννης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 50. Διαγραφή οφειλής (Β. Νιάρος- πράξη εφαρμογής) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 51. Διαγραφή οφειλής (Γ. Παπαδοπούλου- ορθή επανάληψη) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 52. Διαγραφή οφειλής, από μισθώματα για το περίπτερο, επί της οδού Δημοκρατίας 48, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2018 (Μ. Παπαντωνοπούλου) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 53. Διαγραφή οφειλής (Α. Πέττας) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 54. Διαγραφή οφειλής (Α. Σακκή) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 55. Διαγραφή οφειλής (Β. Σπυρόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 56. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Π. Τζαβάρα- Αδαμοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 57. Διαγραφή οφειλής (Θ. Χριστόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

                                              Η Πρόεδρος

                                             του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                            Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου